પૃષ્ઠ ભૂમિ | ભાષા પર્યાય | ડાઉનલોડ | સામાન્ય પ્રશ્ન | Help Manual | સંપર્ક કરો (નવો ટોલ ફ્રી નંબર) | Feedback | Site Map
Download localised version of Bharateeya Open Office Suite and Unicode typing tool in 22 Official Indian Languages.
Font Download
 
 
 
એક અબજથી વધુ ભારતવાસીઓને પરસ્પર પાસે લાવવામાં ભાષા પ્રૌદ્યોગીકી નું તકનીક માહિતી કેંદ્ર મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

ભાષા તકનીકીમાં વિકસિત ઉપકરણોને સામાન્યજન સુધી પહોંચાડવા માટે ભારત સરકારના પ્રૌદ્યોગીકી માહિતીકેંદ્ર વિભાગના પ્રયાસ હેઠળ www.ildc.gov.in અને www.ildc.in વેબસાઈટો ઉપલબ્ધ છે.
નીચે દર્શાવેલ ઉપકરણોની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે ...

ફોન્ટ કોડ પરિવર્તક જોડણી સુધાર ઓપન ઑફિસ
મેસેન્જર ઈ મેઇલ ક્લાયન્ટ શબ્દ સંશોધક શબ્દકોશ
બ્રાઉઝર ટ્રાન્સલિટરેશન વિશિષ્ટ પ્રકારનાં લખાણોનો સંગ્રહ
 
અને અન્ય...
 
 
 
 
 
News and Events
youtube icon Video Tutorials on use of software tools and utilities in language CD's