होम | भाषा विकल्प | डाउनलोड | FAQ | Help Manual | संपर्क करू (नव टौल फ्री नंबर‍) | Site Map
 
 
Maithili CD Cover
 
बेर बेर पूछल जाएबला प्रश्नसभ


I need software tools and technologies in my language. But I don’t find the link for it on www.ildc.in.?
हमरा हमर भाषामे साफ्टवेयर अओजार आओर प्रौद्योगिकी केर जरूरत अछि। मुदा हमरा www.ildc.in पर एकरा लेल कोनो लिंक नहि भेटि रहल अछि।
I am unable to download the software from the website. What is the solution to this problem?
हम ई वेबसाइट सँ साफ्टवेयर डाउनलोड नहि कए सकि रहल छी। ई समस्या केर हल की अछि?
I am unable to install the software on my machine. I have the CD with me ?
हम अपन मसीन पर साफ्टवेयर सँस्थापित करबामे असमर्थ छी। हमरा सँग सीडी मोजुद अछि?
I have registered my details on the website but I have not yet received the CD. what could be the reason?
हम ई वेबसाइट पर अपन विवरण दए कए पंजीकृत केने छी मुदा हमरा अखन तकि सीडी नहि भेटल अछि। एकर की कारण भ’ सकैत अछि?
Is the CD Free of cost or I have to pay some money to purchase these online or offline ?
की सीडी मुफ्तमे भेटैत अछि अथवा हमरा ई खरीदबा लेल किछु पाय आनलाइन या आफलाइन भुगतान कएनाइ अछि?
What if i need any technical help in installing the softwares in the CD?
ओकर की जँ हमरा ई सीडी क’ साफ्टवेयर सँस्थापनमे कोनो तकनीकी मदति केर जरूरत हाएत अछि?
I am unable to register on the website. What should I do ?
हम ई वेबसाइट पर पंजीकरण नहि कए पाबि रहल छी। हमरा की कएनाइ चाही?
I have operating systems other than windows and Linux. Does these software work on my platform also?
हमरा सँग मोजुद आपरेटिंग सिस्टम विंडोज आओर लिनक्स सँ भिन्न अछि। की ई साफ्टवेयर हमर प्लेटफार्म पर काज करैत अछि?
I see different list of contents for different languages. What to do if I want a software/ utility which is present in other language but not in my language ?
हम देखैत छी जे भिन्न भाषा क’ लेल भिन्न-भिन्न सामग्री मोजुद अछि। हमरा की कएनाइ चाही जँ हम एहन साफ्टवेयर/यूटिलिटी चाहैत छी जे दोसर भाषामे तँ मोजुद अछि मुदा हमर भाषामे नहि?
What is Bharateeya Open Office? What are its uses for a common man?
भारतीय ओपन आफिस की अछि? आमलोकनिक लेल एकर उपयोग की अछि?
What is Firefox?
फायरफाक्स की अछि?
What is Thunderbird?
थंडरबर्ड की अछि?
What is PIDGIN ?
पिजिन की अछि?
What is Sunbird Calendar Application?
सनबर्ड कैलेंडर अनुप्रयोग की अछि?
What is Scribus ?
स्क्रिबस की अछि?
What is Content Management System ?
कंटेंट मैनेजमेट सिस्टम की अछि?
Once I click on the desired language button, the menu / contents are in the said language. However, since I intend to learn the language, how one can proceed further to get the tools / technologies.
वांछित भाषा बटन पर क्लिक कएल जाएबाक पश्चात मेनू/कंटेट सबहि किछु ओहि भाषामे अछि। हमरा भाषा सीखबाक इच्छा अछि, कहिना कोनो अओजार/प्रौद्योगिकी केँ पाबै क’ लेल आगाँ बढ़ि सकैत अछि।
I am a linguist and work as a Translator. I want to be updated with the development in language technology area.
हम एकटा भाषाविद् छी आओर अनुवादक रूपेँ काज करैत छी। हम भाषा प्रौद्योगिकी केर क्षेत्रमे भ’ रहल विकास क’ संबंधमे अद्यतन होनाइ चाहैत छी।
Is Optical Character Recognition (OCR) available in all the languages / scripts .
की आप्टिकल कैरेक्टर रिकाग्निसन (OCR) सभ भाषा/लिपिमे मोजुद अछि।
Text To Speech in Hindi Software Tools is working well. Do you have it for other languages also?
हिंदी साफ्टवेयर अओजारमे टेक्स्ट टू स्पीच बड़ नीक काज करैत अछि। की अहाँक सँग ई दोसर भाषामे अछि?
I have a problem in using the softwares. Where I can get support ?
हमरा एहि साफ्टवेयरक प्रयोगमे समस्या आबि रहल अछि। कतए सँ हम समर्थन पाबि सकैत छी।
I find there are some errors in the text on this website. How do I report these errors.
हम ई वेबसाइट पर किछु गलती पाएने छी। हम कहिना ई गलती केर रिपोट कए सकैत छी।
I want to translate some files from English to Indian Language. I don’t see any software for the same?
हम अंग्रेजी सँ भारतीय भाषामे किछु फाइलकेँ अनूदित कएनाइ चाहैत छी। हम एकरा लेल कोनो साफ्टवेयर नहि भेटि रहल अछि?
Can I use these softwares and fonts in my product development and to make my own commercial website?
की हम एहि साफ्टवेयर आओर फान्ट क’ प्रयोग अपन उत्पाद विकास आओर अपन वाणिज्यिक वेबसाइट बनैबाक काजमे कए सकैत छी।
We are an organization and we want to use these software tools for our daily office work. Can we get the training for the same?
हम एकटा संगठन छी आओर हम ई साफ्टवेयर अओजार क’ प्रयोग अपन दैनिक कार्यालीय काजमे कएनाइ चाहैत छी। की हम एकरा लेल प्रशिक्षण प्राप्त कए सकैत छी?
Can I send emails in my language using the softwares in the CD?
की हम सीडीमे देल गेल साफ्टवेयर केर प्रयोग सँ अपन भाषामे ईमेल पठाए सकैत छी?
I have registered on the website & lost the password?
हम वेबसाइट पर पंजीकृत कए लेने छी आओर हम पासवर्ड बिसरि गेल छी?
I am residing outside India. How I can get the CD ?
हम भारत सँ बाहर रहैत छी। की हमरा ई सीडी भेटि सकैत अछि?


 
I need software tools and technologies in my language. But I don’t find the link for it on www.ildc.in.?
हमरा हमर भाषामे साफ्टवेयर अओजार आओर प्रौद्योगिकी केर जरूरत अछि। मुदा हमरा www.ildc.in पर एकरा लेल कोनो लिंक नहि भेटि रहल अछि।
Ans: All constitutionally recognized 22 Indian language software tools and fonts CD are released. Once you visit www.ildc.in / www.ildc.gov.in you will see the list of released languages on the left side.
उत्तर: सभ संवैधानिक रूपेँ मान्यताप्राप्त 22 भारतीय भाषा साफ्टवेयर अओजार आओर फान्ट सीडी जारी कएल जाए चुकल अछि। जखन अहाँ www.ildc.in / www.ildc.gov.in पर जाएब, अहाँ बामाँ भागमे जारी कएल गेल भाषासभक सूची देखब।
I am unable to download the software from the website. What is the solution to this problem?
हम ई वेबसाइट सँ साफ्टवेयर डाउनलोड नहि कए सकि रहल छी। ई समस्या केर हल की अछि?
Ans: The size of some of the tools provided is large & hence it is ideal to have a good network connection / bandwidth. Be patient, else you may like to get the CD by sending email to info@ildc.in providing your complete postal address along with pin code.
उत्तर: देल गेल किछु अओजार केर आकार पैघ अछि आओर एहिलेल बढ़िया नेटवर्क कनेक्शन/बैंडबिड्थ केर रहनाइ आदर्श स्थिति अछि। धैर्य राखू, नहि तँ अहाँ पिन कोड सहित अपन पूरा पता केँ info@ildc.in पर ईमेल भेजि कए सीडी मंगाए सकैत छी।
I am unable to install the software on my machine. I have the CD with me ?
हम अपन मसीन पर साफ्टवेयर सँस्थापित करबामे असमर्थ छी। हमरा सँग सीडी मोजुद अछि?
Ans: Please refer the manual provided along with the CD. The soft copy of same is made available on the www.ildc.in / www.ildc.gov.in site.
उत्तर: कृपया सीडी सँग भेटल निर्देश पुस्तिका देखू। ओकर साफ्ट कापी the www.ildc.in / www.ildc.gov.in साइट पर मोजुद अछि।
I have registered my details on the website but I have not yet received the CD. what could be the reason?
हम ई वेबसाइट पर अपन विवरण दए कए पंजीकृत केने छी मुदा हमरा अखन तकि सीडी नहि भेटल अछि। एकर की कारण भ’ सकैत अछि?
Ans: Please ensure that you have provided the correct shipping address with pin code. Generally shipment is done within one week after the receipt of the request. Postal services may take maximum 8-10 days depending upon the location. If you do not receive the CD beyond this point, you may like to send your detail postal address with pin code to info@ildc.in.
उत्तर: कृपया सुनिश्चित करू जे अहाँ पठाबै लेल पिन कोड सहित ठीक पता देने छी। आमतौर पर आग्रह भेटबाक पहिल सप्ताह क’ भीतर सीडी भेजि देल जाइत अछि। डाक सेवा भिन्न स्थान केर मोताबिक 8-10 दिन तक लए सकैत अछि। जँ अहाँकेँ सीडी एहि अवधि क’ बादो नहि भेटाएत अछि, अहाँ पिन कोड सहित विस्तार सँ अपन डाक पता info@ildc.in केँ फिनु पठाए सकैत छी।
Is the CD Free of cost or I have to pay some money to purchase these online or offline ?
की सीडी मुफ्तमे भेटैत अछि अथवा हमरा ई खरीदबा लेल किछु पाय आनलाइन या आफलाइन भुगतान कएनाइ अछि?
Ans: All the software tools and fonts CD mentioned on the site are available free of charge inclusive of shipment charges.
उत्तर: एहि साइट पर मोजुद ई सबहि साफ्टवेयर अओजार आओर फान्ट सीडी भेजबामे लागल खर्चा सहित निःशुल्क उपलब्ध अछि।
What if i need any technical help in installing the softwares in the CD?
ओकर की जँ हमरा ई सीडी क’ साफ्टवेयर सँस्थापनमे कोनो तकनीकी मदति केर जरूरत हाएत अछि?
Ans. Before installing the software, kindly go through the manual provided along with the CD. Softcopy of the manual is also available on the site.
For additional help mail at info@ildc.in
उत्तर: साफ्टवेयरक सँस्थापनक पहिने, कृपया सीडी सँग देल गेल निर्देश पुस्तिका पढ़ू। एहि साइट पर निर्देश पुस्तिका केर साफ्टकापी मोजुद अछि।
अतिरिक्त मदति क’ लेल info@ildc.in पर मेल करू।
I am unable to register on the website. What should I do ?
हम ई वेबसाइट पर पंजीकरण नहि कए पाबि रहल छी। हमरा की कएनाइ चाही?
Ans: Please post the URL of the site you are trying to register, along with the full error message to info@ildc.in. Also post the steps carried out while registering. This will enable us to resolve issues, if any in registration page(s).
उत्तर: कृपया साइटक यूआरएल पूर्ण त्रुटि संदेश क’ सँग info@ildc.in पर पठाउ जतए अहाँ पंजीकरण करबाक कोसिस कए रहल छी। सँगे पंजीकरण क’ लेल उठाओल गेल चरणो पठाउ। ई हमरा समस्या केँ हल करबामे मदति करताह जँ किछु पंजीकरण पृष्ठ सँ जुड़ल अछि।

I have operating systems other than windows and Linux. Does these software work on my platform also?
हमरा सँग मोजुद आपरेटिंग सिस्टम विंडोज आओर लिनक्स सँ भिन्न अछि। की ई साफ्टवेयर हमर प्लेटफार्म पर काज करैत अछि?
Ans: Tools provided in language CDs are meant for working on Windows / Linux. However, it may not be applicable to all versions of the operating system(s). Kindly see the manual before installing.
उत्तर: भाषा सीडीमे देल गेल अओजार विंडोज/लिनक्स पर काम करबाक लेल बनल अछि। मुदा, ई एहि आपरेटिंग सिस्टमक सबहि संस्करणक लेल लागू नहि भ’ सकैत अछि। कृपया निर्देश पुस्तिकाकेँ सँस्थापन करबाक पहिने देखू।

I see different list of contents for different languages. What to do if I want a software/ utility which is present in other language but not in my language ?
हम देखैत छी जे भिन्न भाषा क’ लेल भिन्न-भिन्न सामग्री मोजुद अछि। हमरा की कएनाइ चाही जँ हम एहन साफ्टवेयर/यूटिलिटी चाहैत छी जे दोसर भाषामे तँ मोजुद अछि मुदा हमर भाषामे नहि?
Ans: Though we have tried to keep the similar contents in all the languages, it is possible that certain tools available in one language may not be included in another. The list of contents for each language is provided separately.
उत्तर: मुदा हमसभ भाषा क’ लेल समान सामग्री राखबाक कोसिस केने छी, तखनो ई संभव अछि जे खास अओजार जे कोनो एकटा भाषामे उपलब्ध अछि ओ दोसर भाषामे नहि हुए। सभ भाषा क’ लेल सामग्री क’ सूची अलगसँ देल गेल अछि। ।
What is Bharateeya Open Office? What are its uses for a common man?
भारतीय ओपन आफिस की अछि? आमलोकनिक लेल एकर उपयोग की अछि?
Ans: The BharateeyaOO suite mainly consists of a word processor application (Writer), a spreadsheet application (Calc), a presentation application (Impress), a drawing application (Draw). The BharateeyaOO suite is the customized version of Open Office, with all the menus, status bars, error messages, user prompts, etc. localized for Indian languages. There is a Help menu in each of the BharateeyaOO applications, which contains help options in Indian languages that can be used to take help on the various tools and commands of the application
उत्तर: भारतीयओओ सूइटमे मुख्य रूपेँ वर्ड प्रोसेसर अनुप्रयोग (राइटर), स्प्रेडशीट अनुप्रयोग (कैल्क), प्रजेन्टेशन अनुप्रयोग (इंप्रेस), ड्राइंग अनुप्रयोग (ड्रा) सामिल अछि। भारतीयओओ सूइट ओपन आफिस क’ मनपसिन्न रूप सँ ढ़ालल गेल संस्करण अछि, जकरामे मेनू, स्थिति पट्टी, त्रुटि संदेश, प्रयोक्ता प्रांप्ट आदि सभ भारतीय भाषासभमे स्थानीयकृत कएल गेल अछि। सभ भारतीयओओ अनुप्रयोगमे एकटा मदति मेनू अछि, जे मदति विकल्पकेँ भारतीय भाषामे समाहित केने अछि जकरा अनुप्रयोग क’ विविध अओजार आओर कमांड पर मदति लए क’ लेल प्रयोग कएल जाए सकैत अछि।

What is Firefox?
फायरफाक्स की अछि?
Ans: Developed by Mozilla, Firefox is a free, open-source, web browser for Windows, Linux, and Mac OS X. You can download the latest version from the Firefox web page. Indian language Localized version of Firefox is included in each language CD.
उत्तर: मोजिला क’ द्वारा विकसित कएल गेल फायरफाक्स विंडोज, लिनक्स आओर मैक ओएस एक्स क’ लेल एकटा निःशुल्क, मुक्त स्रोत वेब ब्राउजर अछि। अहाँ फायरफाक्स क’ वेब पृष्ठ सँ नवीनतम संस्करण डाउनलोड कए सकैत छी। फायरफाक्स क’ भारतीय भाषामे स्थानीयकृत संस्करणकेँ प्रत्येक भाषा सीडीमे सामिल कएल गेल अछि।

What is Thunderbird?
थंडरबर्ड की अछि?
Ans: Thunderbird is a free, open-source and cross-platform mail client for most operating systems including, but not limited to, Windows, Linux and Macintosh. It is based on the Mozilla codebase. It is a robust and easy to use client, similar to competing products like Outlook Express, but with some major advantages such as junk mail classification. Localized version of Thunderbird is included in each language CD.
उत्तर: थंडरबर्ड एकटा निःशुल्क, मुक्त स्रोत आओर क्रास प्लेटफार्म मेल क्लाइंट अछि जे विंडोज, लिनक्स आओर मैकिन्टोश सहित, मुदा एतय तक सीमित नहि, अधिकतर आपरेटिंग सिस्टम पर चलैत अछि। ई मोजिला कोडबेस पर आधारित अछि। ई काफी दृढ़ अछि आओर प्रयोग करए बला क’ लेल काफी सुगम अछि, जे प्रतिद्वंदी उत्पाद आउटलुक एक्सप्रेस जहिना अछि, मुदा जंक मेल वर्गीकरण जहिना किछु मुख्य बढ़त केर सँग। प्रत्येक भाषा सीडीमे थंडरबर्ड क’ स्थानीयकृत संस्करण सामिल अछि।

What is PIDGIN ?
पिजिन की अछि?
Ans: Pidgin is an easy to use and free chat client used by millions. You can Connect to AIM, MSN, Yahoo, and more chat networks all at once. Indian language Localized version of PIDGIN is included in each language CD
उत्तर: पिजिन कतेक लाख लोकनि द्वारा प्रयोग कएल जाए बला आसान आ मुफ्त उपलब्ध चैट क्लाइंट अछि। अहाँ AIM, MSN, याहू आओर बेसी चैट नेटवर्क सँ एकटा समयमे एक सँगमे जुड़ि सकैत छी। पिजिन क’ भारतीय भाषामे स्थानीयकृत संस्करण सभ भाषा सीडीमे मोजुद अछि।

What is Sunbird Calendar Application?
सनबर्ड कैलेंडर अनुप्रयोग की अछि?
Ans: Mozilla Sunbird is a cross-platform calendar application, built upon Mozilla Toolkit. The goal is to provide the users with full-featured and easy to use calendar application that you can use around the world. It's entirely standalone: it doesn't require the bulk of another application, but doesn't offer any integration into other programs. Localized version of Mozilla Sunbird is included in each language.
उत्तर: मोजिला सनबर्ड एकटा क्रास प्लेटफार्म कैलेंडर अनुप्रयोग अछि जे मोजिला टूलकिट पर बनल अछि। एकर लक्ष्य एकटा एहन कैलेंडर अनुप्रयोगकेँ प्रयोक्ताकेँ उपलब्ध कएनाए अछि जे सभ विशेषताकेँ लेने आओर सुगम हुए जकरा अहाँ दुनिया भरमे प्रयोग कए सकै। ई पूरे तरहेँ पृथक अनुप्रयोग अछि जकरा लेल कोनो दोसर अनुप्रयोग क’ जरूरत नहि हाएत अछि मुदा ई दोसर प्रोग्राम सँ कोनो प्रकार केर समाकलन प्रस्तुत नहि करैत अछि। सभ भाषा केर सँग मोजिला सनबर्ड क’ स्थानीयकृत संस्करण सामिल कएल अछि।

What is Scribus ?
स्क्रिबस की अछि?
Ans: Scribus is an open-source program that brings award-winning professional page layout to Linux/Unix, MacOS X, OS/2 and Windows desktops with a combination of "press-ready" output and new approaches to page layout. Underneath the modern and user friendly interface, Scribus supports professional publishing features, such as CMYK color, separations, ICC color management and versatile PDF creation. Indian language Localized version of Scribus is included in each language CD.
उत्तर: स्क्रिबस एकटा मुक्त स्रोत प्रोग्राम अछि जे लिनक्स/युनिक्स, मैकओए एक्स, ओएस/2 आओर विंडोज डेस्कटापमे “प्रेस रेडी” आउटपुट आओर पृष्ठ खाका केर सँग पुरस्कृत पेशेवर पृष्ठ खाका प्रदान करैत अछि। आधुनिक आओर यूजर फ्रेंडली अंतरफलक केर भीतर स्क्रिबस व्यावसायिक प्रकाशन विशेषतासभक समर्थन करैत अछि जहिना CMYK रँग, पृथक्कीकरण, ICC रँग प्रबंधन, आओर बहुमुखी पीडीएफ निर्माण। सभ भाषा सीडीमे स्क्रिबसक भारतीय भाषामे स्थानीयकृत संस्करण अछि।
What is Content Management System ?
कंटेंट मैनेजमेट सिस्टम की अछि?
Ans: Content Management System is a generic, extensible, process-driven software based framework for establishing Community Information Systems (CIS) or Social Information Systems (SIS) in the form of E-Communities. It provides a platform for creating, using, and sharing information among and across the members of E-Communities. Indian language Localized version of CMS is included in each language CD.
उत्तर: इ-कम्युनिटी रूपेँ कम्युनिटी इंफारमेसन सिस्टम (CIS) अथवा सोसल इंफारमेसन सिस्टम (SIS) केँ स्थापित करबाक लेल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एकटा सामान्य, विस्तार योग्य, प्रक्रिया चालित साफ्टवेयर आधारित ढांचा अछि। ई इ-कम्युनिटी केर सदस्यक बीच परस्पर सूचना केर निर्माण, प्रयोग आओर साझा कएल जाएबाक लेल प्लेटफार्म उपलब्ध कराबैत अछि। सभ भाषा सीडीक सँग CMS क’ भारतीय भाषामे स्थानीयकृत संस्करण सामिल अछि।
Once I click on the desired language button, the menu / contents are in the said language. However, since I intend to learn the language, how one can proceed further to get the tools / technologies.
वांछित भाषा बटन पर क्लिक कएल जाएबाक पश्चात मेनू/कंटेट सबहि किछु ओहि भाषामे अछि। हमरा भाषा सीखबाक इच्छा अछि, कहिना कोनो अओजार/प्रौद्योगिकी केँ पाबै क’ लेल आगाँ बढ़ि सकैत अछि।
Ans: Though tool tip is provided in English, you may like to request for the language CD by emailing you detail postal address including of pin code to info@ildc.in
उत्तर: मुदा टूल टिप अंग्रेजीमे देल गेल अछि, अहाँ भाषा सीडी क’ लेल निवेदन अपन डाक केर पता केँ सविस्तार पिन कोड सहित info@ildc.in पर आग्रह क’ रूपेँ पठाए सकैत छी।
I am a linguist and work as a Translator. I want to be updated with the development in language technology area.
हम एकटा भाषाविद् छी आओर अनुवादक रूपेँ काज करैत छी। हम भाषा प्रौद्योगिकी केर क्षेत्रमे भ’ रहल विकास क’ संबंधमे अद्यतन होनाइ चाहैत छी।
Ans: For latest development visit www.cdac.in/gist
उत्तर: नवीनतम विकास क’ लेल देखू: www.cdac.in/gist
Is Optical Character Recognition (OCR) available in all the languages / scripts .
की आप्टिकल कैरेक्टर रिकाग्निसन (OCR) सभ भाषा/लिपिमे मोजुद अछि।
Ans: Currently OCR is available for few languages viz. Hindi, Marathi, Malayalam, and Punjabi. Please see the list of tools for individual languages.
उत्तर: अखन OCR किछु भाषामे उपलब्ध अछि जहिना हिंदी, मराठी, मलयालम आओर पंजाबी। कृपया अलग-अलग भाषासभक लेल अओजार केर सूची देखू।
Text To Speech in Hindi Software Tools is working well. Do you have it for other languages also?
हिंदी साफ्टवेयर अओजारमे टेक्स्ट टू स्पीच बड़ नीक काज करैत अछि। की अहाँक सँग ई दोसर भाषामे अछि?
Ans: Currently TTS is available for Hindi language. However, please see the list of tools for individual languages.
उत्तर: अखन TTS हिंदी भाषा क’ लेल उपलब्ध अछि। अओजार केर सूचीकेँ अलग-अलग भाषा क’ लेल देखू।

I have a problem in using the softwares. Where I can get support ?
हमरा एहि साफ्टवेयरक प्रयोगमे समस्या आबि रहल अछि। कतए सँ हम समर्थन पाबि सकैत छी।
Ans : You may like to go through the manual provided. If problem still persists then you may like to post the same on info@ildc.in. We will try our best to resolve the same.
उत्तर: अहाँकेँ देल गए निर्देश पुस्तिका केँ देखनाइ चाही। जँ समस्या अखनो बनल अछि फिनु अहाँ info@ildc.in पर ओहि समस्या केँ पठाए सकैत छी। हम ओहि समस्या क’ हल लेल सभ संभव कोसिस करब।

I find there are some errors in the text on this website. How do I report these errors?
हम ई वेबसाइट पर किछु गलती पाएने छी। हम कहिना ई गलती केर रिपोट कए सकैत छी।
Ans: Since translations are subjective in nature, we do not claim 100% accuracy in the same. It will be appreciated if you can send email on info@ildc.in with complete details of errors.
उत्तर: चूँकि अनुवाद प्रकृति सँ व्यक्तिनिष्ठ होइछ, हम एकर 100% शुद्धता केर दाबा नहि करैत छी। ई सराहनीय हाएत जँ अहाँ गलती केँ पूरा विवरण सँग info@ildc.in पर ईमेल सँ पठाबू।
I want to translate some files from English to Indian Language. I don’t see any software for the same?
हम अंग्रेजी सँ भारतीय भाषामे किछु फाइलकेँ अनूदित कएनाइ चाहैत छी। हम एकरा लेल कोनो साफ्टवेयर नहि भेटि रहल अछि?
Ans: Currently, the language CDs do not have Machine Translations system.
उत्तर: अखन, भाषा सीडीमे मसीन अनुवाद प्रणाली नहि सामिल कएल गेल अछि।

Can I use these softwares and fonts in my product development and to make my own commercial website?
की हम एहि साफ्टवेयर आओर फान्ट क’ प्रयोग अपन उत्पाद विकास आओर अपन वाणिज्यिक वेबसाइट बनैबाक काजमे कए सकैत छी।
Ans: All the software tools and fonts provided are meant for non-commercial purposes.
उत्तर: देल गेल सबहि साफ्टवेयर अओजार आओर फान्ट वाणिज्यिक इतर उद्देश्य खातिर अछि।

We are an organization and we want to use these software tools for our daily office work. Can we get the training for the same?
हम एकटा संगठन छी आओर हम ई साफ्टवेयर अओजार क’ प्रयोग अपन दैनिक कार्यालीय काजमे कएनाइ चाहैत छी। की हम एकरा लेल प्रशिक्षण प्राप्त कए सकैत छी?
Ans: All the software tools and fonts provided are meant for non-commercial purposes. Training request may be sent separately.
उत्तर: देल गेल सभ साफ्टवेयर अओजार आओर फान्ट गैर वाणिज्यिक उद्देश्यक खातिर अछि। प्रशिक्षण आग्रहकेँ अलग सँ पठाओल जाए सकैत अछि।

Can I send emails in my language using the softwares in the CD?
की हम सीडीमे देल गेल साफ्टवेयर केर प्रयोग सँ अपन भाषामे ईमेल पठाए सकैत छी?
Ans: You can send the emails in your language provided the email client supports Unicode. You can use Unicode Typing tools for typing the message.
उत्तर: अहाँ अपन भाषामे इमेल पठाए सकैत छी मुदा ई जरूरी अछि जे अहाँक ईमेल क्लाइंटक युनीकोडक समर्थन करबा चाही। अहाँ युनीकोड टाइपिंग टूलक प्रयोग संदेश टाइप करबाक लेल कए सकैत छी।

I have registered on the website & lost the password?
हम वेबसाइट पर पंजीकृत कए लेने छी आओर हम पासवर्ड बिसरि गेल छी?
Ans: Visit the Forget Your Password page and by entering your User id along with email id provided when you registered with us. Your password will be sent to your email id.
उत्तर: अपन पासवर्ड बिसरि गेलहुँ पृष्ठ पर जाउ आओर अपन प्रयोक्ता आईडीकेँ ओहि ईमेल आईडी क’ सँग दाखिल कएकए एकरा पाओल जाए सकैत अछि जकरा अहाँ हमारा सँग पंजीकरण केर दौरान देने छल। अहाँक पासवर्ड अहाँक ईमेल आईडी पर पठाए देल जएताह।

I am residing outside India. How I can get the CD ?
हम भारत सँ बाहर रहैत छी। की हमरा ई सीडी भेटि सकैत अछि?
Ans : Yes, we do ship outside India as well.
उत्तर: हँ, हम भारत सँ बाहरो सीडी पठाबैत छी।