പൂമുഖം | Language Option | ഡൌണ്‍ലോഡുകള്‍ | എപ്പോഴുംചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ | Help Manual | ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക (പുതിയ ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍) | Site Map
 
 
ഡൌണ്‍ലോഡുകള്‍
വിന്‍ഡോസ് എക്സ്പി(32 ബിറ്റ്), വിന്‍ഡോസ് 7(32 ബിറ്റ് & 64 ബിറ്റ്), വിന്‍ഡോസ് 8, 8.1(32 ബിറ്റ് & 64 ബിറ്റ്), വിന്‍ഡോസ് വിസ്റ്റ്(32 ബിറ്റ് & 64 ബിറ്റ്)
For Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit), Windows 8 and 8.1 (32 bit and 64 bit)

Click Here

ISO for Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit), Windows 8 and 8.1 (32 bit and 64 bit) *

Click Here

ഉബുണ്ടു 12.04(32ബിറ്റ്)
For LINUX [Ubuntu 12.04(32-bit)]
Click Here

ISO for LINUX [Ubuntu 12.04(32-bit)] *
Click Here

* ISO contents can be copied and redistributed
Moodle (Learning Management System)

Linux Windows
Installer Package | Help Manual | Language Pack Installer Package | Help Manual | Language Pack

Libre Office Upgraded Version 5.0

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Firefox Upgraded version 40

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

VLC Media Player

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Archives (Click Here)


For Windows 9x

For Windows 2000 and above

For LINUX

note:
Please Unzip the Zip file you have downloaded & extract using WINZIP and perform the installation task as given above
നോട്ട് :
മുകളില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതു പോലെ നിങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡു ചെയ്ത സിപ് ഫയല്‍ അണ്‍സിപ് ചെയ്യുന്നതിനും
എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വിന്‍സിപ് ഉപയോഗിക്കുക.
CLICK HERE for terms and conditions
Note - Tools under Archives are not compliant to latest version of operating systems. Some tools may not work properly.
 
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional