Font image
Manipuri CD Cover
 
ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ
ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ
ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ, ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ

Valid XHTML 1.0 Transitional