ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ | Language Option | ਡਾਊਨਲੋਡ | ਆਮ ਸਵਾਲ | Help Manual | ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ‍) | Site Map
 
 
 

Director & Head, Human Centered Computing Division,
Technology Development for Indian Languages,
Ministry of Communications & Information Technology,
Department of Information Technology,
Electronics Niketan,6,CGO Complex,
New Delhi - 110 003.

Email Id : info@ildc.in

ਸੀਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ:
ਸਹਾਇਤਾ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ: 18002091015
ਉਪਲੱਬਧ ਦਿਨ : ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਉਪਲੱਬਧ ਸਮਾਂ : 10:00 ਸਵੇਰ to 1:00 ਦੁਪਹਿਰ and 2:00 ਦੁਪਹਿਰ to 5:00 ਸ਼ਾਮ

* ਪਬਲਿਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ।
 
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional