ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ | Language Option | ਡਾਊਨਲੋਡ | ਆਮ ਸਵਾਲ | Help Manual | ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ‍) | Site Map
 
 
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ - ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪੀ (32-ਬਿੱਟ), ਵਿੰਡੋਜ਼ 7,8 ਅਤੇ 8.1 (32-ਬਿੱਟ ਅਤੇ 64-ਬਿੱਟ), ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਿਸਟਾ (32-ਬਿੱਟ ਅਤੇ 64-ਬਿੱਟ)
For Windows XP (32 bit), Windows 7,8 and 8.1 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit)

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
(Click Here)

ISO for Windows XP (32 bit), Windows 7, 8 and 8.1 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit) *

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
(Click Here)

ਉਬਤੂੰ 11.04 (32-ਬਿੱਟ)
For LINUX [Ubuntu 11.04(32-bit)]
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
(Click Here)

ISO for LINUX [Ubuntu 11.04(32-bit)] *
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
(Click Here)
* ISO contents can be copied and redistributed

Libre Office updated version 4.2

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Firefox Upgraded version

Linux Windows
Localised Installer Package
Version 40
Localised Installer Package
Version 20

Thunderbird Upgraded version 20

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Moodle (Learning Management System)

Linux Windows
Installer Package | Help Manual | Language Pack Installer Package | Help Manual | Language Pack

Utilities upgraded for linux

Gnucash Localised Installer Package
Pidgin Localised Installer Package
Inkscape Localised Installer Package
Tuxpaint Localised Installer Package

Archives (Click Here)


For Windows 9x

For Windows 2000 and above

For LINUX
Localised Firefox version 20    Linux
   
CLICK HERE for terms and conditions
ਨੋਟ - ਅਕਾਇਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੂਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਟੂਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Note - Tools under Archives are not compliant to latest version of operating systems. Some tools may not work properly.