வாயில்  |  மொழி தேர்வு  |  பதிவிறக்கங்கள்  |  வினாக்கள்  |  தொடர்புக்கு  
 
   
True Type fonts
 

True Type fonts 

From :
C-DAC,
Centre for Development of Advanced Computing,
Pune University Campus,
Ganesh Khind
Pune 411007
India
Phones: +91-20-2569-4000/01/02/03
Fax: +91-20-2569-4059
url : www.cdac.in

 

For Windows

 • System Requirement
  • Processor: Intel Celeron
  • Windows 95/98, NT, 2000, XP, 2003 onwards
 • Install Instructions
  • Download .zip files from links below and save in a directory on your machine.
  • Go to the directory in which you have saved the zip file.
  • Uncompress the zip file to a temporary folder 
  • Now copy paste these fonts from temporary folder to the fonts folder using windows explorer.


 • TAB fonts : (925 KB)
 • TAM Fonts : (1.13 MB)